Неділя, 18.08.2019, 22:44
Сайт вчителя предмета "Захист Вітчизни" Метеленка В.В.
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Бібліотека
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Файли » Загальна нормативно-правова база » Закони, конвенції, доктрини

Державний стандарт
04.11.2015, 23:00

                                  http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif                             
 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А
    від 20 квітня 2011 р. N 462
Київ

 

Про затвердження Державного стандарту
  початкової загальної освіти
 

 

 Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну  середню
             освіту" (     
651-14      )     Кабінет     Міністрів     України
   п о с т а н о в л я є:

 

 1. Затвердити Державний стандарт початкової загальної освіти,що додається.
 

   Установити, що  Державний стандарт впроваджується з 1 вересня 2012 року.
 

2. Визнати таким,  що втрачає чинність з 1 вересня  2012  р.,
  пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000
      р. N 1717 (
1717-2000-п ) "Про перехід загальноосвітніх навчальних
    закладів  на  новий зміст,  структуру і 12-річний термін навчання"
   (Офіційний вісник України, 2000 р., N 47, ст. 2033).

 

3. Міністерству  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  вжити
    заходів   для  своєчасного  розроблення  та  затвердження  типових
      навчальних планів, навчальних програм для учнів початкової школи з
      метою  забезпечення  впровадження  Державного стандарту початкової
 загальної освіти, затвердженого цією постановою.
 

 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ
 

                                                                                                     Інд. 70
 

 

                                                                                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                                              постановою Кабінету Міністрів України
                                                                                                                                                                                              від 20 квітня 2011 р. N 462

 

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
     початкової загальної освіти
 

 

                        Загальні положення
 

     Цей Державний стандарт початкової загальної  освіти  (далі  -Державний  стандарт),  розроблений  відповідно  до мети початкової школи  з  урахуванням  пізнавальних  можливостей  і  потреб  учнів початкових  класів,  визначає  зміст  початкової загальної освіти, який  ґрунтується  на  загальнолюдських  цінностях  та   принципах науковості,   полікультурності,   світського   характеру   освіти, системності,  інтегративності,  єдності навчання  і  виховання  на засадах    гуманізму,    демократії,   громадянської   свідомості, взаємоповаги між націями і народами в  інтересах  людини,  родини, суспільства, держави.
 

     Державний стандарт   ґрунтується   на   засадах   особистісно зорієнтованого і  компетентнісного  підходів,  що  зумовлює  чітке визначення  результативної  складової  засвоєння змісту початкової загальної освіти.
 

     У цьому Державному  стандарті  терміни  вживаються  у  такому значенні:
 

     1) громадянська  компетентність  -  здатність людини активно, відповідально та ефективно  реалізовувати  права  та  обов'язки  з метою розвитку демократичного суспільства;
 

     2) ключова   компетентність   -   спеціально   структурований комплекс якостей особистості,  що дає можливість  ефективно  брати участь   у   різних  життєвих  сферах  діяльності  і  належить  до загальногалузевого змісту освітніх стандартів;
 

     3) ключова  компетенція  -  об'єктивна  категорія,  що фіксує суспільно визначений комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень,  які можна застосувати в широкій сфері діяльності людини (вміння      вчитися,       загальнокультурна,       громадянська, здоров'язбережувальна,  соціальна компетентність та компетентність з питань інформаційно-комунікаційних технологій);
 

     4) компетентнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу    на    досягнення    результатів,    якими    є     такі ієрархічно-підпорядковані компетентності    учнів,   як   ключова, загальнопредметна і предметна;
 

     5) компетентність - набута  у  процесі  навчання  інтегрована здатність   особистості,   яка   складається  із  знань,  досвіду, цінностей  і  ставлення,  що  можуть  цілісно  реалізовуватися  на
практиці;

 

     6) компетенція  -  суспільно  визнаний  рівень знань,  умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини;
 

     7) комунікативна  компетентність  -   здатність   особистості застосувати   у   конкретному  спілкуванні  знання  мови,  способи взаємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями,  навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями;
 

     8) міжпредметна  компетентність  - здатність учня застосувати щодо міжпредметного кола проблем знання,  уміння, навички, способи діяльності  та ставлення,  які належать до певного кола навчальних предметів і предметних галузей;
 

     9) міжпредметні   естетичні   компетентності   -    здатність орієнтуватися  в різних сферах життєдіяльності,  що формується під час опанування різних  видів  мистецтва.  Предметними  мистецькими компетентностями,   у   тому   числі   музичними,  образотворчими, хореографічними,   театральними,   екранними,   є   здатність   до пізнавальної і практичної діяльності у певному виді мистецтва;
 

     10) предметна  компетентність  -  освоєний  учнями  у процесінавчання  досвід  специфічної  для  певного  предмета  діяльності, пов'язаної   з   набуттям  нового  знання,  його  перетворенням  і застосуванням;
 

     11) предметна  компетенція  -  сукупність  знань,  умінь   та характерних  рис  у межах конкретного предмета,  що дає можливість учневі самостійно виконувати певні дії для розв'язання  навчальної проблеми (задачі,  ситуації).  Учень має уявлення,  знає, розуміє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює;
 

     12) предметна  математична   компетентність   -   особистісне утворення,  що  характеризує  здатність  учня (учениці) створювати математичні моделі  процесів  навколишнього  світу,  застосовувати досвід    математичної    діяльності    під    час   розв'язування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач;
 

     13) предметна  природознавча  компетентність  -   особистісне утворення,  що  характеризує  здатність учня розв'язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі,  пов'язані  з реальними об'єктами природи у сфері відносин "людина - природа";
 

     14) соціальна   компетентність   -   здатність    особистості продуктивно співпрацювати з різними партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі.
 

     Державний стандарт складається з:
 

     Базового навчального плану початкової загальної освіти згідно з додатком 1 (далі - Базовий навчальний план);
 

     загальної характеристики    інваріантної    та    варіативної складових змісту початкової загальної освіти;
 

     державних вимог до рівня загальноосвітньої  підготовки  учнів згідно з додатком 2.
 

     У результативній складовій кожної освітньої галузі Державного стандарту визначено державні  вимоги  до  рівня  загальноосвітньої підготовки  учнів  початкової  школи,  які  відповідають  змісту і структурі предметних компетентностей.

 

     Протягом навчання у початковій школі учні  повинні  оволодіти ключовими      компетентностями,      які      передбачають     їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються  на міжпредметній  основі  та  є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій.
 

     На основі цього Державного стандарту  Міністерство  освіти  і науки,  молоді та спорту розробляє навчальні програми,  відповідно до яких здійснюється підготовка варіативних програм і підручників.
 

                     Базовий навчальний план
 

     Базовий навчальний план визначає зміст і структуру початкової загальної   освіти   за   допомогою   інваріантної  і  варіативної складових,  якими  встановлюється  погодинне  співвідношення   між освітніми галузями,  гранично допустиме тижневе навантаження учнів та загальнотижнева кількість годин.
 

     Інваріантна складова  змісту  початкової   загальної   освіти формується   на   державному  рівні  і  є  обов'язковою  для  всіх загальноосвітніх   навчальних   закладів    незалежно    від    їх підпорядкування  та  форми власності.  Інваріантна складова змісту початкової  загальної  освіти  визначається  за  допомогою   таких освітніх   галузей,   як   "Мови   і   літератури",  "Математика", "Природознавство",  "Суспільствознавство",  "Здоров'я  і   фізична культура",  "Технології" та "Мистецтво". Виключення з інваріантної складової  будь-якої  з  освітніх   галузей   порушує   цілісність загальноосвітньої   підготовки   на   рівні  початкової  освіти  і наступність основної школи.
 

     В інваріантній складовій Базового навчального плану визначено мінімально необхідну кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі.
 

     Варіативна складова Базового навчального  плану  визначається загальноосвітнім  навчальним  закладом  з урахуванням особливостей регіону,  навчальних  закладів,  індивідуальних  освітніх  запитів учнів  та (або) побажань батьків,  або осіб,  які їх замінюють.  У початкових  класах  варіативна  складова   включає   години,   які виділяються  на  вивчення  навчальних  предметів освітніх галузей, курсів  за  вибором,  проведення  індивідуальних  консультацій  та групових занять з учнями.
 

     Вивчення предметів,  включених до інваріантної та варіативної складових, дає змогу забезпечити належний рівень загальноосвітньої підготовки  і  соціально-особистісного  розвитку  учнів  молодшого шкільного віку.
 

     Навчальне навантаження учнів складається з годин інваріантної і   варіативної   складових   і   не  може  перевищувати  гранично допустимого  рівня  тижневого  навантаження  учнів,  установленого Базовим   навчальним   планом  та  санітарно-гігієнічними  нормами організації навчально-виховного процесу.
 

     На основі Базового навчального плану,  який визначає загальні засади організації навчально-виховного процесу у початковій школі, Міністерство освіти і науки,  молоді та  спорту  розробляє  типові навчальні  плани для загальноосвітніх навчальних закладів,  у яких зміст освітніх галузей  реалізується  шляхом  вивчення  навчальних предметів  і  курсів  інваріантної  складової.  На  основі типових навчальних  планів  навчальні  заклади  складають  щороку   робочі навчальні   плани,  в  яких  конкретизується  варіативна  складова початкової загальної освіти з урахуванням особливостей організації навчального процесу.
 

     Бюджетне фінансування  загальноосвітнього навчального закладу здійснюється відповідно до встановленої базовим навчальним  планом сумарної  кількості  годин інваріантної та варіативної складових з урахуванням можливого поділу класу на  групи  у  процесі  вивчення окремих предметів.
 

                Освітня галузь "Мови і літератури"
 

     Метою освітньої   галузі   "Мови  і  літератури"  є  розвиток особистості учня, формування його комунікативної компетентності та загальних  уявлень  про  мову  як  систему  і  літературу  як  вид мистецтва.  Зазначена  освітня  галузь  складається  з  мовного  і літературного компонентів.
 

                 Мова навчання (українська мова, мови національних меншин)
 

     Метою вивчення української мови,  мов національних меншин  як мов  навчання  є  формування в учнів комунікативної компетентності шляхом засвоєння доступного і  необхідного  обсягу  знань  з  мови навчання,  опанування всіх видів мовленнєвої діяльності та набуття певного соціального досвіду.
 

     Особливість мови навчання полягає в тому, що вона є не тільки навчальним   предметом,   а   і  найважливішим  засобом  навчання, виховання і розвитку особистості у процесі опанування  всіх  інших предметів початкової загальної освіти.
 

     Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:
 

     формування в учнів мотивації вивчення мови;
 

     забезпечення гармонійного  розвитку  усіх  видів  мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання і письма);
 

     формування комунікативних умінь;
 

     опанування найважливіших   функціональних   складових  мовної системи з урахуванням особливостей фонетичної і граматичної систем кожної з мов навчання;
 

     соціально-культурний розвиток особистості;
 

     формування вміння вчитися.
 

     З урахуванням  мети  і  завдань  мовного компонента освітньої галузі  виділяються  такі  змістові  лінії:   мовленнєва,   мовна, соціокультурна і діяльнісна.
 

     Основною змістовою  лінією  є  мовленнєва.  При  цьому мовна, соціокультурна  і  діяльнісна   змістові   лінії   спрямовані   на забезпечення мовленнєвої.

 

Повний текст  Державного стандарту початкової освіти за посиланням: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-п

 

Категорія: Закони, конвенції, доктрини | Додав: MVV
Переглядів: 164 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 32
Copyright MyCorp © 2019
uCoz